Kategorier
Vårdnad

Att balansera känslor och rättvisa i en vårdnadstvist

När två parter befinner sig i en vårdnadstvist är det en känslosam och komplex situation, särskilt när det handlar om barnens bästa. I Göteborg är det dock möjligt att underlätta denna process genom att engagera en erfaren advokat.

I en vårdnadstvist är det av största vikt att anlita en advokat som specialiserat sig på sådana fall. Känslor spelar en central roll i dessa tvister och det handlar om barnens framtid snarare än ekonomiska ägodelar. Genom att samarbeta med en advokat som har erfarenhet av vårdnadstvister kan man bättre navigera genom den komplexa processen.

Orsakerna till att föräldrar inte längre kan leva tillsammans och ta hand om sina barn tillsammans kan variera. Trots eventuella oenigheter har de flesta föräldrar en gemensam önskan om att vara närvarande för sina barn. Utmaningen uppstår när man måste hitta en lösning som är bäst för barnen trots den nya situationen.

Professionellt stöd genom vårdnadstvistsprocessen

En vårdnadstvist är en långdragen process som kulminerar i en domstolsbeslut om hur vårdnaden av barnen ska fördelas mellan de biologiska föräldrarna. Denna process kan vara fylld av oenigheter och starka känslor. Att ha en kompetent och medkännande advokat vid sin sida kan vara avgörande för att säkerställa att barnens bästa prioriteras.

Genom att samarbeta med en erfaren advokat som är kapabel att sätta sig in i föräldrarnas och barnens situation, ökar chanserna att hitta en lösning som gynnar alla parter. Advokaten fungerar som en stödjande partner genom hela processen, och deras expertis och erfarenhet möjliggör identifiering av de starkaste argumenten som kan påverka domstolens beslut.

Kategorier
Vårdnad

Översyn av ensam vårdnad: När och hur man bör överväga alternativen

Ensam vårdnad är ett känsligt ämne och en komplex rättslig fråga som berör barns och föräldrars rättigheter. Men när och hur bör man överväga möjligheten att söka ensam vårdnad? Och vilka rättsliga vägar finns tillgängliga för de inblandade?

Det finns vissa allvarliga omständigheter där ensam vårdnad kan vara det mest lämpliga alternativet för barnets bästa. Exempelvis när det finns bevis på missbruksproblematik, våld, hot eller sexuella övergrepp i relationen. Dessa händelser skapar en osäker miljö för barnet. Andra gånger kan det vara en förälder som kontinuerligt hindrar barnet från att ha en relation med den andra föräldern, eller kanske hotar med att flytta barnet till en annan plats, både nationellt och internationellt.

Samarbetssamtal: Ett första steg

Innan man tar det drastiska steget att dra den andra föräldern inför Tingsrätten, bör man överväga alternativa lösningar. Samarbetssamtal, som erbjuds av kommunerna, är en sådan alternativ väg. Dessa samtal syftar till att hjälpa föräldrar att nå en överenskommelse utanför domstolen.

Om ärendet ändå hamnar i Tingsrätten, kommer domstolen alltid att ha barnets bästa i åtanke. Det är inte ovanligt att Tingsrätten beslutar att den gemensamma vårdnaden bör fortsätta, men i vissa fall tilldelas en av föräldrarna ensam vårdnad. När detta sker, förlorar den andra föräldern sina juridiska rättigheter att fatta beslut angående barnets framtid, även om rätten till umgänge oftast kvarstår.

Överklaga till Hovrätten

Om en förälder inte är nöjd med Tingsrättens beslut om ensam vårdnad, finns det en möjlighet att överklaga till Hovrätten. Det är i detta skede som juridisk expertis blir särskilt viktig. Med starka skäl och relevant bevisning kan det också vara möjligt att introducera nya vittnen. Men man måste vara förberedd på att klargöra varför dessa vittnen inte kallades under den ursprungliga rättegången i Tingsrätten.

I slutändan är det alltid bäst att sträva efter lösningar som tjänar barnets bästa intresse. Ensam vårdnad bör inte ses som det första alternativet, utan snarare som en sista utväg när alla andra alternativ har utforskats.

Kategorier
Vårdnad

Svårt att hamna i vårdnadstvist

När barnen föds finns det inte många som tror att de en dag ska befinna sig i en vårdnadstvist. Förhoppningsvis har man rätt men så är det inte alltid.

Man har den bästa intentionen för sina barn. Man lovar sig själv när de föds att man alltid ska bo tillsammans som en kärnfamilj. Allt är så självklart och kärleken övervinner allt, eller? Tyvärr kan ingen veta vad som händer längre fram i livet. Saker dyker upp en efter en och man behöver bemöta dem där och då.

Vad gör man när separationen är ett faktum? I en ideal värld har föräldrarna en bra kommunikation och löser problemet tillsammans. Då tar barnen minst skada även om det kan vara tufft ändå. Det är olika från fall till fall. Bäst är om man kan undvika en vårdnadstvist.

Vårdnadstvist en sista utväg

Det är tyvärr inte ovanligt att det inte går så smidigt. Det kan handla om att den ena föräldern som inte valt situationen är sårad och reagerar med ilska. Då, men även i andra lägen, kan det uppstå svåra konflikter som paret inte kan lösa. I de situationerna finns bra advokater som kan hjälpa och stötta.

Många som hamnar i en vårdnadstvist är oroliga för att de inte ska få träffa barnen. I Sverige händer det oftast inte. Däremot kan den ena få enskild vårdnad och ha hand om barnets skolgång, vård och annat. Den andre föräldern har dock rätt att träffa sitt barn. Antingen ensam eller när någon från myndigheterna är med. Ta juridisk hjälp av denna advokatfirma: www.vårdnadstvistt.se

Kategorier
Vårdnad

Vårdnadstvist – vad gäller?

Vad är det egentligen som gäller vid en vårdnadstvist? Det finns så mycket som snurrar i huvudet när du väl står i en sådan situation. Det finns hjälp att få.

Det som i första hand gäller vid en vårdnadstvist är att man ser till barnets bästa. Det är därför man behöver ha ett ombud som sköter all kommunikation med berörda parter. Det kan till exempel vara inblandningen av socialtjänst eller skolväsen. Självklart även tingsrätten som tar ett beslut som påverkar alla.

Det är aldrig roligt att gå igenom en vårdnadstvist. Det som ligger till grund är ju att du och din partner inte kan komma överens. Ofta handlar det om allt runtomkring barnet när det gäller hur boende och ansvar ska fördelas vid en separation. Då är det skönt med en tredje part.

Vårdnadstvist är en sorglig historia

När det gäller vårdnadstvister är det alltid en sorglig historia, men det behöver inte alltid innebära att det blir ett sorgligt slut på den.Det finns byråer som är specialister på vårdnadstvister och hjälper alla parter komma fram till en lösning som passar barnet och dem. I de fall det är möjligt.

Det kan även röra sig om många barn som är inblandade i vårdnadstvisten i en en familj. Då är det ännu viktigare att det är duktiga människor som tar hand om ärendet. Det finns fler liv som ska tas hänsyn till. Fler små eller stora barn som inte ska behöva råka mer illa ut än vad det går att förhindra.

Kategorier
Vårdnad

En LVU-advokat står på de ungas sida

Om dina barn har omhändertagits av socialtjänsten på ogrundade uppgifter så har du rätt att få din sak hörd. Ta kontakt med en LVU-advokat så ska du se att situationen kan nystas upp.

LVU står för lag med särskilda bestämmelser för vård av unga. Det rör sig om att ta hand om barn som far illa i hemmet, men det krävs en påtaglig risk för barnets hälsa för att detta ska få ske. Och det sker mot vårdnadshavaren eller barnets eller bådas vilja. Intentionen är naturligtvis god men det kan lätt bli fel. Barn och ungdomar kan placeras på fosterhem som är totalt olämpliga, och utan att det finns rättssäkra beslut som underlag. Det har till och med hänt att barn har placerats på familjehem som inte har utretts innan. Ur askan i elden kanske? Som förälder har du rätt att få din sak hörd.

LVU-advokat med goda intentioner

Även om LVU är grundat i goda intentioner så kan det begås misstag. Tyvärr kan de bästa av avsikter ibland bli fel och då finns det LVU-advokater till hands som företräder både barnen och föräldrarna. Det första du kan göra är att ringa och få en inledande gratis rådgivning och sen kan du gå vidare därifrån. Och domstolen brukar utse ett offentligt biträde för föräldrar eller barn vilket innebär att lönen för biträdet bekostas av det allmänna. Har det gått snett med LVU så kontakta en LVU-advokat för en inledande gratis rådgivning så fort du kan.

Kategorier
Vårdnad

Hjälp vid vårdnadstvist Stockholm

När man har separerat och hamnar i situationen att man inte kommer överens om hur de gemensamma barnen ska ha det kanske man behöver hjälp och stöd för att ansöka om vårdnadstvist i Stockholm.

Det är ingen som vill hamna där, men för barnens skull så måste man få ordning på sitt eget och deras vardagliga liv och rutiner. Att man har separerat från den andra föräldern är jobbigt nog. Även om det kanske var nödvändigt för att få lite husfrid.

De flesta föräldrar vill sina barn så väl. Sättet man ska få dem att ha det bra kan vara så olika och det kan vara orsaken till att man inte kunde fortsätta att leva tillsammans. När man sedan ska bygga upp en ny tillvaro finns problemen kvar och då behöver man stöd från ett juridiskt ombud. Kanske får man då rådet att starta en vårdnadstvist i Stockholm för att få ordning på rutiner och beslut om barnens vardag.

Det första steget för att starta en vårdnadstvist är ett telefonsamtal

När man bestämmer sig för att söka hjälp och stöd så ringer man ett juridiskt ombud som specialiserat sig på vårdnadstvister. Det samtalet är gratis och man får råd om hur man ska gå vidare.

Ett juridiskt ombud vet hur man ska gå tillväga, blir det stöd man behöver och hjälper till under hela processen fram till att domen kommit. Har man en hemförsäkring med rättsskydd så kommer den att täcka större delen av kostnaderna. Annars får man rättshjälp.

Kategorier
Vårdnad

Stöd för frågor om vårdnad i Göteborg

När det kommer till att man måste bestämma hur föräldrarnas umgängesrätt och vårdnad i Göteborg för sina barn skall se ut så behöver man hjälp av någon med erfarenhet av familjerätt.

Har man hamnat i den svåra situationen att en av föräldrarna inte är bra för sina barn så behöver man få hjälp. Det kan vara att det finns våldsamt beteende eller misshandel i hemmet. Barn och ungdomar skall inte behöva se eller vara utsatta för det.

Då måste man söka hjälp för att förändra ansvaret och vårdnaden för barnen. De har rätt till en trygg hemmiljö. För deras skull kan man ansöka om ensam eller enskild vårdnad. Det innebär att den ena föräldern tar ansvar för alla beslut som gäller barnen. Ett beslut om vårdnad i Göteborg fattas av en domstol om inte båda föräldrarna tycker det är bra. Innan man kommer till det beslutet är det en lång process med utredningar och samtal.

En advokat som arbetar med familjerätt och vårdnad är ett tryggt och bra stöd

För att klara sig genom en vårdnadstvist så behöver man en erfaren advokat till sitt stöd. Det kan vara en tung process men nödvändig och den görs för barnens skull.

Om det vid en rättegång döms till ensam vårdnad, kommer rätten också att bestämma hur umgängesrätten ska se ut för den andra föräldern. Barn skall få träffa båda sina föräldrar så mycket som det går. Ibland kan det innebära att den ena föräldern bara får träffa sina barn tillsammans med en utomstående person.

Kategorier
Vårdnad

Så förbereder du dig på vårdnadstvist i Varberg

Även om du inte förväntar dig en vårdnadstvist efter skilsmässan är det bra att vara förberedd på att en sådan kan uppstå. I Varberg finns familjejurister som kan hjälpa på ett tidigt stadium.

Kanske lyssnade du till det gamla rådet att man inte ska gifta sig med någon man inte kan se sig göra slut med på ett vettigt. Eller så gjorde du inte det, och står nu inför en skilsmässa med någon du vet kan ställa till rejält med besvär om det vill sig. Att separera som föräldrar är lite av ett lotteri, och det är först när vårdnaden om barnen är ordnad som du står med facit. Även om du inte tror att det kommer uppstå problem under skilsmässoperioden kan det vara en bra idé att förbereda dig på det värsta. En familjejurist kan hjälpa dig redan innan tvisten är ett faktum. Sök gärna hjälp lokalt med en vårdnadstvist i Varberg. Det finns många fördelar med att ha familjejuristen nära till hands, då det kan gå snabbt i svängarna i en förhandling kring vårdnaden om barnen.

Måste vi bråka om vårdnaden?

Nej, ni behöver faktiskt inte bråka om vårdnaden. En bra advokat kan till och med hjälpa att avstyra en vårdnadstvist. Att diskutera med en utomstående part närvarande kan göra att känslorna inte svallar riktigt lika högt som om ni varit själva. Och i en vårdnadstvist gäller det att hålla huvudet kallt och fokus på rätt ställe. Det vill säga på barnen. Läs mer om vårdnadstvist på den här hemsidan: vårdnadstvistvarberg.se